تمدید تاریخ برگزاری و ارسال مقاله (اردیبهشت ماه 1401)
1400/11/27

نظر به شیوع نوع امیکرون بیماری کرونا و اعلام وضعیت قرمز در شهر مشهد و همچنین بخشنامه ممنوعیت تجمع به لحاظ رعایت نکات بهداشتی، کنفرانس طبق تصمیم شورای سیاستگزاری به تاریخ زیر تمدید گردید. 

 

آخرین مهلت ارسال مقالات : 14 اردیبهشت 1401
ثبت نام کامل  (پرداخت هزینه) : 18 اردیبهشت 1401
برگزاری کنفرانس : 28و29 اردیبهشت 1401