معرفی همایش
جمع آوری آخرین دستاوردها و پژوهش های مرتبط با همایش تبليغ جهانی دين ، چالش ها، فرصت ها و تجارب در عرصه بین الملل 
از زوایای مختلف و استفاده از اساتید صاحب نظر داخلی و خارجی به جهت ارائه مطالب کاربردی در این زمینه جزو اهداف برگزاری این کنفرانس می باشد. با توجه به پتانسیل بسیار عالی شهر مشهد مقدس حضور اساتید از کشورهای همجوار بر غنای کنفرانس خواهد افزود و آخرین دستاوردها گردآوری و ترویج خواهد گردید.
کنفرانس در اردیبهشت ماه 1401 در محل شهر مشهد الرضا توسط نمایندگی جامعة المصطفی خراسان ، پژوهشکده بین المللی امام رضا علیه السلام برگزار خواهد گردید.
از این رو از تمام صاحب نظران ، اساتید و دانشجویان دعوت می شود که مقالات خود را به این کنفرانس ارسال نمایند.